top of page
Klubist


Eesti Leegioni Sõprade Klubist

Eesti Leegioni Sõprade Klubi on rahvuslikult meelestatud vabatahtlike Vennaskond ja juriidiliste isikute juriidiline kasumit mitte taotlev organisatsioon, mis tahab aktiivselt kaasa lüüa Teises Vabadussõjas (1941-1945) võidelnud Eesti Leegionäride pärandi säilitamisel. Ehk siis ELSK ühendab üle Eesti inimesi, olenemata soost, kellele on püha Eesti Leegioni võitlus, Eesti ajalugu ja Iseseisev Eesti. Oma tegevuses juhindub ELSK Eesti Vabariigi
seadustest ja põhikirjast.

><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><

Põhikiri

Eesti Leegioni Sõprade Klubi põhikiri

1. Eesti Leegioni Sõprade Klubi (edaspidi – ELSK)

1.1. ELSK on rahvuslikult meelestatud vabatahtlike Vennaskond, mis tahab aktiivselt kaasa lüüa Teises Vabadussõjas (1941-1945) võidelnud Eesti Leegionäride pärandi säilitamisel. Ehk siis ELSK ühendab üle Eesti inimesi, olenemata soost, kellele on püha Eesti Leegioni võitlus, Eesti ajalugu ja Iseseisev Eesti.

1.2. Oma tegevuses juhindub ELSK Eesti Vabariigi põhiseadusest, alusdokumentidest ja käesolevast põhikirjast.

1.3. ELSK on asutatud 21.12.2008

1.4. ELSK on registreeritud MTÜ-na 16.03.2009

1.5. ELSK majandusaastaks loetakse perioodi 1.jaanuarist kuni 31.detsembrini.

1.6. ELSK-l on oma nimega pitsat, arveldusarve ja sümboolika.

1.7. Iga vabatahtlik, kes on avaldanud soovi ja saanud ELSK liikmeks on kohustatud aktiivselt kaasa lööma ELSK tegevuses ja tasuma liikmemaksu.

1.8. ELSK ametlik nimi on „Eesti Leegioni Sõprade Klubi“.

1.9. ELSK peakorter ja ELSK juriidiline aadress on Pärnu mnt 27, Lihula linn, Lääneranna vald, Pärnu maakond, 90 304, Eesti Vabariik.

 

2. ELSK eesmärk

2.1. Põhiline ja peamine, seista selle eest, et väärikalt hinnataks, riiklikult tunnustataks ja tõstetaks ausse II Vabadussõjas Eesti Leegionis ja 20. Eesti Relvagrenaderide diviisis võidelnud sõdureid.

2.2. II Vabadussõja, Eesti Leegioni, Eesti Diviisi ja metsavendluse ajaloo uurimine ja tutvustamine.

2.3. Teha tihedat koostööd Eesti Leegionäride ja Vabadusvõitlejate organisatsioonidega.

2.4. Sinimägedesse tuleb rajada korralik ja Eesti meeste võitlust vääriliselt kajastav memoriaal.

2.5. Toetame Eesti Leegionäre, nii sõnas kui tegudes – st osaleda Vabadusvõitlejate üritustel, tutvustada noortele Eesti ajalugu, külastada ajaloolisi paiku ning vanu Sõjasangareid. Toetada Eesti ajalugu ja eestlust kasvatavaid teoseid ja rahvuslikku muusikat ning väljaandeid. Täpsemalt:

2.5.1. Toetada ja reklaamida väärikaid teoseid, mis seotud ELSK eesmärkidega.

2.5.2. Toetada Eesti Leegioni ajalugu ja võitlusteed ja Eesti ajalugu üldiselt ning õiglaselt kajastavate trükiste koostamist ja välja andmist.

2.5.3. Toetada ja aidata Eesti Leegionäre ürituste läbiviimisel ja muude küsimuste lahendamisel.

2.5.4. ELSK osaleb avalikus diskussioonis Eesti rahvuslike aadete säilimise eest, lähtudes oma tegevuses Eesti Vabariigi põhiseadusest ja alusdokumentidest ning ELSK põhikirjast.

2.5.5. Populariseerida noortes huvi II Vabadussõja ajaloo vastu.

2.5.6. ELSK tegevuse aluseks on põhikiri.

 

3. ELSK liikmed

3.1. ELSK liikmeks võib olla vähemalt 18-aastane teovõimeline Eesti kodanik, kes tunnistab ELSK põhikirja ning soovib anda oma panuse ELSK eesmärkide saavutamiseks.

3.1.1. Erandjuhtudel on võimalik ELSK liikmeteks saada ka inimestel, kes ei ole Eesti Vabariigi kodanikud, aga tegudega on ennast tõestanud ja näidanud ülesse siirast soovi ELSK eesmärkide saavutamiseks.

3.2. On olemas ka ELSK Auliikme staatus. Selle au osaliseks on võimalik saada vaid Eesti Leegionäridest Vabadusvõitlejail või neil, kes on kandnud endas nende aadet.

 

4. ELSK liikmeks vastuvõtmine

4.1. ELSK liikmeks vastuvõtmine toimub ELSK juhatuse poolt kinnitatud vormikohase kirjaliku avalduse alusel.

4.2. ELSK liikmeks vastuvõtmise otsustab ELSK juhatus.

4.3. ELSK liikmeks astumise avalduse esitanud isik on alguses ELSK liikmekanditaat. Kandidaadi aeg kestab kuni kandidaat on osa võtnud kolmest Klubi üritusest, peale mida ta arvatakse Klubi täieõiguslikuks liikmeks.

4.4. Liikmekandidaadil peab olema vähemalt üks soovitaja/käendaja ELSK liikmete seast.

4.5. Õppivaid ja nooremaid kui 25.a vanuseid ELSK liikmeid võib ELSK Juhatus liikme taotlusel vabastada liikmemaksust.

4.6. ELSK liikmeks astutakse ainult üks kord.

 

5. Liikme väljaastumine

5.1 ELSK väljaastumiseks esitab liige ELSK juhatusele kirjaliku avalduse. Kui juhatus

on ELSK liikme väljaastumise soovi rahuldanud, siis kustutatakse isik ELSK liikmete nimekirjast.

5.2 ELSK-st väljaastunule tema poolt tasutud liikmemaksu ei tagastata, samuti loobub ta õigusest ELSK varale.

5.3 ELSK väljaastunud liikmel on keelatud kasutada ELSK sümboolikat.

6. Liikme väljaarvamine

6.1 Liikme võib ELSK-st välja arvata juhatuse otsusega ELSK maine olulisel määral

kahjustamise korral, põhikirjas ettenähtud kohustuste mittetäitmisel, näiteks kui:

6.1.1 ELSK liige ei ole 6 (kuue) kuu jooksul tähtajaks tasunud liikmemaksu mõjuva põhjuseta.

6.1.2 ELSK liige ei ole viimase 2 aasta jooksul osalenud ühelgi ELSK üldkoosolekul või ELSK poolt korraldatud üritusel.

6.1.3 On ebaotstarbekalt või omakasu ajendil kasutanud ELSK varasid.

6.1.4 On muul viisil tekitanud ELSK-le kahju või oluliselt pärssinud ELSK eesmärkide saavutamist.

6.2 ELSK liikme väljaarvamise otsustab ELSK juhatus.

6.3 ELSK-st välja arvatud liikmele teatakse kirjalikult tema väljaarvamise otsuse tegemisest ning selle põhjustest hiljemalt 2 nädala jooksul pärast otsust.

6.4 ELSK-st väljaarvatule tema poolt makstud liikmemaksu ei tagastata, samuti kaotab ta õiguse igasugusele ELSK varale.

6.5 ELSK väljaarvatud liikmel on keelatud kasutada ELSK sümboolikat.

 

7 Liikme õigused ja kohustused

7.1. ELSK liikmetel on õigus:

7.1.1. osaleda hääleõigusega ELSK üldkoosolekul;

7.1.1. olla valitud ELSK juhatuse liikmeks, kui tal on ette näidata vähemalt kahe aasta pikkune laitmatu ELSK liikmestaatus;

7.1.2. saada ELSK juhatuselt teavet ELSK tegevuse kohta;

7.1.3. osaleda ELSK üritustel;

7.1.4. astuda välja ELSK liikmeskonnast esitades sellekohase avalduse ELSK juhatusele;

7.1.5. koostada põhikirjaga vastavuses olevaid projekte, mis enne nende käikuandmist peavad olema kinnitatud ELSK juhatuse poolt.

7.2. ELSK liige on kohustatud:

7.2.1. Järgima ELSK tegevuses osalemisel põhikirja ja ELSK juhatuse ning üldkoosoleku otsuseid;

7.2.2. Tasuma ELSK Juhatuse poolt määratud tähtajaks liikmemaksu 10 EUR kuus;

7.2.3. Teatama ELSK juhatusele liikmete arvestuse pidamiseks oma elukoha ja aadressi ning isikukoodi ning teatama andmed hiljemalt ühe kuu jooksul nende muutmisest;

7.2.4. Kandidaat on kohustatud tegema kandidaadi staatusesse saades klubi kontole 50 EURise annetuse klubi toetuseks (lipumaks).

 

8. Üldkoosolek

8.1. ELSK kõrgemaks organiks on ELSK Üldkoosolek, kus igal ELSK liikmel on 1 hääl.

8.2. ELSK Üldkoosoleku pädevuses on:

8.2.1. Põhikirja muutmine;

8.2.2. Juhatuse liikmete valimine;

8.2.3. ELSK-le kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamise ja koormamise otsustamine ning tingimuste määramine;

8.2.4. Muude küsimuste otsustamine, mida pole põhikirjaga antud ELSK Juhatuse pädevusse.

8.3. ELSK Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus.

8.4. Üldkoosoleku kokkukutsumisest teatab ELSK juhatus vähemalt 14 päeva enne üldkoosoleku toimumist.

8.5. Üldkoosolekul võib osaleda ja hääletada ainult ELSK liige.

8.6. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud ELSK liikmetest.

8.7. ELSK põhikirja muutmiseks on vaja üldkoosolekul osalenute 2/3 häälteenamust.

8.8. Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks koosolekut kokku kutsumata kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult üle poole ELSK liikmetest.

 

9. Juhatus

9.1. ELSK tööd juhib ja ELSK-d esindab juhatus.

9.2. Juhatuse liikmed valib üldkoosolek ametisse kolmeks aastaks.

9.3. Juhatuses on kolm liiget.

9.4. Juhatus esindab ELSK-d kõigis õigustoimingutes.

9.5. Juhatuse otsuste langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete poolthäälte enamus.

9.6. Juhatus valib oma koosseisust ELSK juhi.

9.7. Juhatus kinnitab ELSK eelarve ja palgaliste töötajate ametikohad ning palgad.

9.8. Juhatus teeb põhikirjas möödapääsmatuid muutusi ja esitab need kinnitamiseks üldkoosolekule.

9.9. Juhatusel on õigus anda volitusi ja lähetada saadikuid ELSK eesmärkidega seonduvate toimingute läbiviimiseks.

9.10. ELSK juhatus määrab Kantsleri. Kantsleril on kohustus osavõtta juhatuse koosolekust.

 

10. ELSK juht

10.1. Juhib ELSK tööd juhatuse koosolekute vahelisel ajal.

10.2. Lahendab ELSK tööküsimusi, andes oma tegevusest aru ELSK üldkoosolekule ja juhatusele.

10.3. Esindab ELSK-d ja sõlmib Klubi nimel lepinguid.

10.4. Kasutab vastavalt eelarvele ELSK raha ja vara.

10.5. ELSK juht on ühtlasi ka ELSK juhatuse juht. Tema eemal viibides täidab juhi kohuseid tema poolt eelnevalt volitatud juhi kohusetäitja.

 

11. Malevate õigused ja kohustused

11.1. ELSK Malevad alluvad tingimusteta ELSK juhatusele.

11.2. Vähemalt seitse ELSK liiget võivad piirkondlikul alusel moodustada ELSK piirkondliku Maleva (Põhja Malev, Lõuna Malev, Lääne Malev ja Ida Malev).

11.3. Maleva kõrgeimaks organiks on Maleva koosolek. Maleva koosoleku kutsub kokku Maleva juht vastavalt vajadusele või vähemalt poolte Maleva liikmete kirjalikul nõudmisel. Maleva koosoleku kokkukutsumise kord kehtestatakse Maleva koosolekul.

11.4. Malevat juhib ja esindab õigustoimingutes Maleva juht, kes valitakse ametisse kolmeks aastaks Maleva koosolekul osalenud Maleva liikmete lihthäälteenamusega.

11.5. Maleva liikmete seast valitakse Maleva juhi asetäitja.

11.6. Maleva juhi kohustused:

11.6.1. Üritustega seonduvate toimingute koordineerimine maleva siseselt

11.6.2. Jälgida maleva liikmete maksudistsipliini

11.6.3. Tagada juhatuse poolt tulnud info edastamine maleva liikmetele

11.6.4. Ülevaate omamine malevale kuuluvast klubi varast

11.6.5. Esitama aruanded Maleva tegevuse kohta ELSK kantslerile kord kvartalis.

11.7. Maleva rahaliste vahendite kasutamise õigus on Maleva juhil ELSK juhatuse poolt kehtestatud korras.

 

12. ELSK majandamine

12.1. ELSK-l on õigus: hallata, käsutada ja kasutada vallas- ja kinnisvara; palgata töötajaid, moodustada põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks fonde, asutusi ja ettevõtteid.

12.2. ELSK katab oma tegevuskulud: liikmemaksudega; toetuste ja annetustega, tuludega oma tegevusest ja varast.

 

13. Ühinemine. Jagunemine. Likvideerimine.

13.1. ELSK likvideerijateks saavad olla üldkoosoleku poolt määratud isikud.

13.2. ELSK likvideerimisel kasutatakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara ELSK juhatuse määratud viisil.

 

Kinnitatud ELSK üldkoosolekul 12.06.2021 Vanaõuel

><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><

ELSK embleem transparent edit.png
ELSK logo uus ümmargune transparent edit.png
Liitu meiega
Tõuske_Võitluseks_edit.png

Liitu meiega!

 

Eesti Leegioni Sõprde Klubiga liitumiseks palume Sul esmalt tutvuda meie põhikirjaga. Olles päri põhikirjas sätestatud punktidega, palume Sul täita klubisse astumise ankeedi ning saata see digitaalselt elsk@elsk.ee või toimetad paberkandjal avaldus sõpruskonnas oleva klubi liikme kätte.

Peatse kohtumiseni vennas!

Liitumise avaldus

acrobat pdf.png
bottom of page